กฎระเบียบปฎิบัติ

กฎระเบียบปฎิบัติ

  1. แสดงบัตรประชาชนก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้ง
  2. เข้าร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมของช่วงอายุของเด็กๆ

***ขอสงวนสิทธิ์ ในการเข้าสถานที่ เฉพาะ ผู้ใหญ่ที่มีเด็ก อายุ ต่ำกว่า 12 ปีมาด้วยเท่านั้น