ประกวดเพ้นท์กำแพงรั้ว

***ประชาสัมพันธ์เรื่อง การประกวดเพ้นท์กำแพงรั้วพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑ (จตุจักร)
เนื่องด้วย กองวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กตามแนวคิด “สนุกเล่น สนุกคิด จิตสร้างสรรค์” จึงจัดกิจกรรมดี ๆ ให้แก่เด็ก ๆ ได้ใช้พื้นที่ของพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑ (จตุจักร) เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ผลงาน จุดประกายความคิดให้กับเด็กและส่งเสริมความเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ให้กับเด็ก
 
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ผลงานให้กับเด็ก
๒. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเด็ก
๓. เพื่อเป็นเวทีให้เด็กได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตนเองสู่สาธารณชน
 
ข้อกำหนดการประกวด
๑. การประกวดเพ้นกำแพงรั้วพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑ (จตุจักร) ในหัวข้อ learning for Creative Minds “สนุกเล่น สนุกคิด จิตสร้างสรรค์”
๒. กำแพงที่ใช้ประกวดเพ้นท์ มีขนาด กว้าง ๒๕๐ เซนติเมตร x สูง ๕๕ เซนติเมตร
๓. กองวัฒนธรรม โดย พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑ (จตุจักร) สีดำ สีขาว สีแดง สีเหลือง สีน้ำเงิน สีเขียว และสีน้ำตาล ไว้สำหรับการประกวดเท่านั้น ผู้เข้าประกวดจะต้องนำอุปรกณ์ที่จะใช้ในการประกวดมาเอง
๔. ผู้เข้าประกวดจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน
๕. ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 
รางวัลการประกวด จำนวน ๕ รางวัล
๑. รางวัลที่หนึ่ง จำนวน ๑ รางวัล ๆ ละ ๑๐,๐๐๐.-บาท
๒. รางวัลที่สอง จำนวน ๑ รางวัล ๆ ละ ๕,๐๐๐.-บาท
๓. รางวัลที่สาม จำนวน ๑ รางวัล ๆ ละ ๓,๐๐๐.-บาท
๔. รางวัลชมเชย จำนวน ๑ รางวัล ๆ ละ ๑,๕๐๐.-บาท
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
๑. เป็ุ้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาและอายุไม่เกิน ๑๒ ปี
๒. ผู้เข้าประกวด ต้องเข้าประกวดในนามของโรงเรียน และสามารถส่งทีมเข้าประกวดได้โรงเรียนละ ๑ ทีม ๆ ละ ๕ คน เท่านั้น
 
กำหนดการ
๑. ประกวดเพ้นท์กำแพงรั้วพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑ (จตุจักร) ในหัวข้อ learning for Creative Minds “สนุกเล่น สนุกคิด จิตสร้างสรรค์” ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑ (จตุจักร)
๒. ประกาศผลและพิธีมอบรางวัล ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑ (จตุจักร)
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑ (จตุจักร)
โทร. ๐ ๒๒๗๒ ๔๕๐๐ เวลาทำการ ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
โทรสาร ๐ ๒๒๗๒ ๔๕๐๑
ยกเว้นวันจันทร์ (ปิดทำการ)
www.cdm-bangkok.com
เอกสารในการรับสมัคร