สวนหลังบ้าน

สวนหลังบ้าน Big Backyard สวนหลังบ้านเปิดประสาทสัมผัส พัฒนาเซลล์สมอง ที่ตั้ง ชั้น 1 อาคารสายรุ้ง

สาระความรู้ Art/Self /Physical Development/Earth/Environment

ช่วง 6 ปีแรก เป็นช่วงที่สมองกำลังพัฒนาแตกกิ่งก้านสาขาได้ดีที่สุด ดังนั้นจึงควรกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ การมอง ฟัง ดม ชิม และสัมผัส เพื่อที่จะได้เรียนรู้และจดจำสิ่งต่างๆ

เป้าหมาย กระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพื่อพัฒนาศักยภาพของสมอง

รายละเอียดการจัดกิจกรรม

ภายในจะประกอบด้วยสภาพแวดล้อมจำลองที่ช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสของเด็กๆ ดังนี้

การมองเห็น เช่น สิ่งมีชีวิตจำลองที่ซ่อนอยู่ตามต้นไม้ ในเนินดิน รวมถึงฉากธรรมชาติที่มีสีสันงดงาม

การฟัง เช่น เสียงนก กบ และให้เด็กค้นหาที่มาของเสียง

การสัมผัส มือ ตา การสัมผัสกับพื้นผิวที่มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป เครื่องเล่นจิ๊กซอว์ แปลงผักจำลอง

กลุ่มเป้าหมาย  1-2 ปี

ระยะเวลา ตามความสนใจ

หมายเหตุ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า