สารจากผู้ใหญ่ใจดี

เพราะ “เด็กคืออนาคตของชาติ” การพัฒนาประเทศให้มั่นคง และยั่งยืน ต้องเริ่มตั้งแต่การพัฒนาเด็กให้เติบโตเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า
   พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) ได้นำแนวคิด Learning for Young Creative Minds มาใช้ในการจัดแสดงชุดนิทรรศการที่หลากหลาย กระตุ้นให้เด็ก ๆ ได้ฝึกการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการลงมือทำ (Learning by Doing) เกิดความสงสัย และตั้งคำถาม ร่วมกันวางแผน เชื่อมโยงความรู้ และกล้าแสดงออก

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพื้นที่แห่งนี้จะช่วยจุดประกายความคิด ปลูกจิตสร้างสรรค์ รังสรรค์ความรู้ ต่อยอดความคิด จนเติบใหญ่เป็นรากฐานการพัฒนาสังคม และประเทศให้เจริญก้าวกน้าสืบไป

As children are the future of a nation,national security and sustainability relies considerably on how we develop the youth into human resources of inestimable value.

At the Children’s Discovery Museum 1 (Chatuchak),a wide variety of exhibitions and exhibited under the concept : Learning for Young Creative Minds – to encourage children to develop their creative thinking through different opproaches, i.e. learning by doing, questioning, group planning ,integrating what they know and expressing themselves positively.

The Culture , Sport and Tourism Department, Bangkok Metropolitan Administration (BMA), hopes that the museum will provide them with practical knowledge,kindle their creative mind, and inspire them to join hands in developing both the society and the country.

 

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
กรุงเทพมหานคร
Culture, Sport and Tourism Department
Bangkok Metropolitan Administration