ครัวไทยจิ๋ว

ครัวไทยจิ๋ว Junior Thai Kitchen ชั้น 1 อาคารทอตะวัน

สาระความรู้ : Earth and Environment/Art/Math/Human and Society/ Languguage

การทำอาหาร ไม่ได้มีผลสำเร็จเป็นเพียงอาหารจานอร่อย หากแต่ยังช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายและสังคม ความคิด จินตนาการ ตั้งแต่กระบวนความคิด การวางแผน การจัดลำดับขั้นตอน และการแก้ปัญหา จนสำเร็จเป็นผลงาน เป็นการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ ( Learning by doing )

เป้าหมาย  กระตุ้นให้เกิดความมุ่งมั่นพากเพียรและความคิดสร้างสรรค์

รายละเอียดการจัดกิจกรรม

เจ้าหน้าที่จะอธิบายขั้นตอน อุปกรณ์ และวัตถุดิบในการทำอาหารพร้อมทั้งความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเมนูอาหาร คุณค่าทางโชนาการ และลักษณะการประกอบอาหารไทย

กลุ่มเป้าหมาย  :  7-12 ปี

จำนวน (ต่อรอบ) : 15-20 คน

ระยะเวลา 60-90 นาที ขึ้นอยู่กับเมนูอาหาร

หมายเหตุ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า