มุมมองพิศวง

มุมมองพิศวง Amazing Vision ที่ตั้ง ชั้น 2 อาคารทอตะวัน

สาระความรู้ : Earth and Environment /Self/Art

การเปิดมิติที่หลากหลายในการมองจะช่วยให้เด็ก เห็นสิ่งเดิมๆแตกต่างไปจากทุกวัน กระตุ้นให้เกิดความสงสัยในสิ่งที่ตาเห็น และเดินหน้าค้นคว้าหาคำตอบ

เป้าหมาย  กระตุ้นให้เกิดมุมมองใหม่ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม รู้จักสังเกตและคิดค้นหาคำตอบ

รายละเอียดการจัดกิจกรรม

เจ้าหน้าที่แนะนำโซนกิจกรรม ประกอบด้วย 1 ภาพลวงตาและการมองมุมกลับ ห้องกระจกมหัศจรรย์ ประกอบกด้วยกระจกมหัศจรรย์ที่แสดงให้เห็นภาพสะท้อนจากกระจกเงาที่มีลักษณะแตกต่างกันและมุมมองที่แตกต่างกัน และประติมากรรมมองต่างมุม ที่จะเห็นรูปทรงที่แตกต่างกัน เมื่อมองมาจากมุมต่างๆ จากนั้นเจ้านห้าที่จะให้เด็กๆ เรียนรู้อย่างอิสระสุดท้าย เด็กๆ จะได้แสดงความคิดเห็นของตนเอง

กลุ่มเป้าหมาย  :  7-12 ปี

จำนวน (ต่อรอบ) : 40 คน

ระยะเวลา 50 นาที

หมายเหตุ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า