ห้องศิลปะ

ห้องศิลปะ Art’s Studio ระบายสีโลกให้สดใส ที่ตั้ง ชั้นลอย อาคารทอตะวัน

สาระความรู้ Art/Self /Physical Development/Earth
ศิลปะ เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของเด็กๆ ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการไปพร้อมกับการสร้างความสุขและสมาธิ นอกจากนี้ยังเป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารและพัฒนา การมอง ของเด็กให้ดียิ่งขึ้น
เป้าหมาย ส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นผ่านงานศิลปะ พร้อมๆไปกับการสร้างเสริมจินตนาการ ความสุขและสมาธิ นำไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
รายละเอียดการจัดกิจกรรม
เจ้าหน้าที่จะอธิบายกิจกรรมและหัวข้อในการเรียนรู้ จากนั้นจะทำการ แจกอุปกรณ์ และปล่อยให้เด็กๆ สร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการของตนเอง จากนั้นให้นำเสนอผลงานของตนเอง โดยผลงานของเด็กๆ จะถูกจัดแสดงไว้ในพื้นที่สำหรับแสดงผลงาน หรือให้เด็กๆ นำกลับบ้าน สุดท้ายจะให้เด็กๆ เล่าให้เพื่อนฟังถึงปัญหาและการแก้ไขปัญหาของตนเอง
กลุ่มเป้าหมาย 7-12 ปี
ระยะเวลา 30-90 นาที

หมายเหตุ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า