สร้างเมืองของเรา

สร้างเมืองของเรา build Our City เมืองน่าอยู่ด้วยมือจิ๋ว ที่ตั้ง ชั้น 3 อาคารทอตะวัน

สาระความรู้ Human and Society/Math/Self
เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้สร้างเมืองน่าอยู่ ที่มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต มีสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุมและทั่วถึงและมีจำนวนประชากรที่เหมาะสมกับพื้นที่ การสร้างเมืองจำลองจะฝึกให้เด็กๆ นำความรู้หลากหลายสาขามาเชื่อมโยงความรู้อย่างเป็นระบบ มีการวางแผน ลงมือทำ และแก้ปัญหา
เป้าหมาย ส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบ เกิดการเชื่อมโยงความรู้ รู้จักการวางแผน และฝึกฝนการแก้ไขปัญหา
รายละเอียดการจัดกิจกรรม
เจ้าหน้าที่จะอธิบายองค์ประกอบที่ดีของเมือง และแนะนำอุปกรณ์ต่างๆ จากนั้นจะแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 10 คน ช่วยกันสร้างเมืองให้น่าอยู่ร่วมกัน เมือช่วยกันสร้างเมืองเสร็จแล้ว จะให้เด็กๆ ช่วยกันสรุปสิ่งที่เรียนรู้จากการทำกิจกรรม และเก็บสิ่งของไว้ที่เดิม
กลุ่มเป้าหมาย 7-12 ปี
ระยะเวลา 25 นาที

หมายเหตุ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า