ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ เวลาทำการ ในวันเด็ก เสาร์ที่  9 มกราคม  2559 เปิด ทำการ  8:30 – 16:00

สนุกและเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ตามแนวทางวิทยาศาสตร์

ที่  พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร

คำขวัญวันเด็ก 2559