ห้องสมุดสร้างสรรค์

ห้องสมุดสร้างสรรค์ Creative Library คลังความรู้ สู่การต่อยอดสิ่งใหม่ๆ ที่ตั้ง ชั้น 1 อาคารสายรุ้ง

สาระความรู้ Language/Self /Human and Society/Earth and Environment
ห้องสมุดคือคลังความรู้ที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการต่อยอดสิ่งใหม่ๆ ช่วยส่งเสริมให้เด็กๆ มีนิสัยรักการอ่าน ค้นคว้า สั่งสมความรู้ และนำไปสู่การคิดสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดความรู้สิ่งใหม่ๆ
เป้าหมาย สร้างเสริมนิสัยรักการอ่านและค้นคว้า
รายละเอียดการจัดกิจกรรม
มีเจ้าหน้าที่ดูแลโซนหนังสือในห้องสมุด ในบางโอกาสอาจจะมีกิจกรรมให้เด็กๆ เล่าเรื่องหนังสือ ที่ตนเองอ่านให้เพื่อนเพื่อนฟัง
กลุ่มเป้าหมาย 3-12 ปี
จำนวน (ต่อรอบ) 60 คน
ระยะเวลา ตามความสนใจ

หมายเหตุ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า