ละครโรงเล็ก

ละครโรงเล็ก Kid’s Playhouse สร้างสรรค์จินตนาการ ผ่านบทบาทสมมติ ที่ตั้ง ชั้น 3 อาคารทอตะวัน

สาระความรู้  self/Art/Music/Physical/Development/Language

การเล่นบทบาทสมมติเป็นการกระตุ้นให้เด็กๆ ใช้จินตนาการ สมมติตัวเองเป็นตัวละคร สร้างสรรค์ท่าทาง คำพูด และการแสดงออก นอกจากนี้ การเล่นบทบาทสมมติยังเสริมสร้างทักษะการเข้าสังคมให้แก่เด็กๆ ผ่านการละเล่นเป็นกลุ่ม แบ่งบทบาทการแสดง และร่วมสร้างสรรค์ผลงานการแสดงได้อย่างไร้ข้อจำกัด

เป้าหมาย กระตุ้นให้เกิดความกล้าแสดงออก ความคิดจินตนาการเกิดความมุ่งมั่น พากเพียร และมีความคิดเชื่อมโยงต่อยอด

รายละเอียดกิจกรรม

เจ้าหน้าที่อธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแสดง ทั้งงานหน้าฉากและหลังฉาก จากนั้นให้เด็กๆ รวมกลุ่มและแบ่งบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยให้เด็กๆ เป็นคนคิดรูปแบบการแสดง และเปิดการแสดงโดยผู้ชม ที่เป็นเพื่อนเพื่อน และ ผู้ปกครอง

กลุ่มเป้าหมาย  7-12 ปี

ระยะเวลา 30-40 นาที

หมายเหตุ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า