โลกทั้งผองพี่น้องกัน

โลกทั้งผองพี่น้องกัน Our Friends ที่ตั้ง ชั้น 2 อาคารทอตะวัน

สาระความรู้  Human and Society/Self / Language

การเรียนรู้ความแตกต่างหลากหลายจะช่วยสร้างทัศนคติเชิงบวกที่เห็นและเข้าใจความแตกต่าง พร้อมกันนี้ยังได้เปิดโลกทัศน์ กระตุ้นการคิดนอกกรอบเดิมๆ และเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ หรือ ที่เรียกว่า “แพร่งความคิด” (Medici Effect)

เป้าหมาย  เปิดโลกทัศน์และนำความรุ้ที่หลากหลายไปสู่ แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

รายละเอียดการจัดกิจกรรม

แสดงถึงความแตกต่างหลากหลาย อันเป็นพื้นฐานของการสร้างทัศนคติที่เปิดกว้างในการรู้จักและเข้าใจโลก และคิดออกนอกกรอบเดิม เด็กเด็กจะได้เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ ดูวีดีทัศน์ เข้าสู่นิทรรศการเพื่อนบ้านของเรา เพื่อนของเราทั่วโลก

แสดงการแต่งกายของผู้คนในประเทศต่างๆ เพื่อให้น้องน้องได้เรียนรู้ ความแตกต่างในแต่ละภูมิภาค ทั้งในเรื่องของภาษา การแต่งกาย รูปร่างลักษณะ แต่เราก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ เป็นเพื่อนกันได้ ไม่ว่าเราจะต่างกัน หรือ เหมือนกัน

น้องน้องจะได้ใช้กล้องถ่ายภาพหน้าตัวเอง ในชุดประจำชาติของชาติต่างๆ และนำภาพหน้าของตัวเองแสดงบนจอภาพขนาดใหญ่ สร้างความคุ้นเคยในรูปแบบที่แตกต่าง และสร้างความคุ้นเคยไปพร้อมพร้อมกัน  เมื่อมีผู้เข้าเล่นมากกว่าต้องต่อคิว และสามารถเล่นได้ในเวลาที่จำกัด  จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ขณะนี้ 6 เครื่อง

กลุ่มเป้าหมาย  7-12 ปี

จำนวน (ต่อรอบ) 60 คน

ระยะเวลา  60 นาที