สิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์

สิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์ Wonder Building สร้างความฝันให้เป็นจริง ที่ตั้ง ชั้น 3 อาคารทอตะวัน
สาระความรู้ Human and Society/Math/Self/Human and Society/Physical Development/Earth
แบบฝึกหัดความคิดสร้างสรรค์ โดยเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้รังสรรค์สิ่งก่อสร้างตามจินตนาการให้กลายเป็นจริง โดยใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์
เป้าหมาย ฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจในงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

รายละเอียดการจัดกิจกรรม
เจ้าหน้าที่จะอธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการก่อสร้าง พร้อมแนะนำโซนกิจกรรมที่แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เด็กอายุ 3-6 ปี และสำหรับเด็กอายุ 7-12 ปี จากนั้นปล่อยให้เด็กได้ก่อสร้างสิ่งก่อสร้างตามจินตนาการของตนเอง
กลุ่มเป้าหมาย 3-12 ปี
ระยะเวลา 30 นาที

หมายเหตุ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า