ข่าวประชาสัมพันธ์

***ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (จตุจักร)
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัว ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารยูนิลิเวอร์ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
ระยะเวลาดำเนินการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2561 ปฏิบัติงานในวันอังคาร ถึงวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9.00 – 16.30 น. หยุดวันจันทร์ โดยได้รับค่าจ้างวันละ 360.-บาท
 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-272-4500 ค่ะ

ประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑ (จตุจักร)

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น นำบัตรประจำตัวประชาชนมารายงานตัว เพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารยูนิลิเวอร์ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑ (จตุจักร) ดังนี้

วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ลำดับที่ ๑ – ๒๐
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ลำดับที่ ๒๑ – ๔๐

วันเสาร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ลำดับที่ ๔๑ – ๖๐
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ลำดับที่ ๖๑ – ๘๑
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๒๗๒-๔๕๐๐

***ข่าวประชาสัมพันธ์***เรื่องการรับสมัครงาน***
พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) จำนวน 83 อัตรา อัตราค่าจ้าง วันละ 360 บาท ปฏิบัติงานวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์(หยุดทุกวันจันทร์) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ “พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)” ในวันทำการ วันอังคาร – วันอาทิตย์(หยุดทุกวันจันทร์) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.
***ระยะเวลาการสมัครตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2560 – วันที่ 17 กันยายน 2560
***เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – วันที่ 30 กันยายน 2561

#รายละเอียดการรับสมัคร
1.สัญชาติไทย
2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
3.วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

#เอกสารการรับสมัคร
1.รูปถ่าย ขนาด 3×4 ซม. จำนวน 1 รูป
2.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
3.สำเนาทะเบียน 1 ฉบับ
4.สำเนาทะเบียนทหาร หรือใบกองหนุน (ถ้ามี) 1 ฉบับ
5.สำเนาหลักฐานทางการศึกษา 1 ฉบับ
6.ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
7.หลักฐานอื่น เช่น สำเนาการเปลี่ยนชื่อนามสกุล 1 ฉบับ
***สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2272 4500

แผนที่พิพิธภัณฑ์

Gallary


เรียน-IELTSเรียน-satสอบ-ielts